งานวิจัย | โครงงาน |นวัตกรรม

สถิติ ธีรภาดาเว็บไซต์

ปีการศึกษา | 2552 | 2553 |2554 | 2555

โครงการ นวัตกรรม ของนักเรียนนักศึกษา ที่ได้รับรางวัล ประจำปี 2553

โครงการ | นวัตกรรม

ที่
ชื่อผลงาน
DL
1 ศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการสำนักทะเบียน
อำเภอเมยวดี จัวหวัดร้อยเอ็ด

2 ศึกษาความพึงพอใจในการดำเนินการงานพัฒนานักเรียนนักศึกษา
3 ปัจจัยที่มีผลต่อการจูงใจให้นักศึกษาในศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย ตำบลบัวแดง
4 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
รายวิชา ระบบปฏิบัติการ รหัสวิชา 3204-2004
5 ปัจจัยในการให้บริการธนาคารออมสิน กรณีศึกษา สาขาโพนทอง
6 โครงการฝึกอบรมการทำบัญชีกลุ่มแม่บ้านเย็บผ้า
7 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E - commerce)
เรื่อง ร้านเสื้อผ้าแฟชั่นออนไลน์
8 ปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคข้าวราดแกงร้านปริญญา ของนักศึกษา
9 ปัจจัยในการให้บริการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร กรณีศึกษา สาขาวาปีปทุม
10 ปัจจัยที่มีผลการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วน
ตำบลสามัคคี
11 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
12 ศึกษาความพึงพอใจการใช้บริการตู้หยอดเหรียญมือถือ
ของนักเรียน
13 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E - commerce)
ร้าน ขายอาหารสุนัข ออนไลน์

 

แนวปฏิบัติ

1.เว็บไซต์ งานวิจัยและพัฒนา เน้นการให้บริการข้อมูลโครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ของนักเรียนักศึกษา ครู เพื่อใช้ในการสำหรับสนับสนุนการศึกษา การค้นคว้า วิจัย และการเผยแพร่ผลงานของ นักศึกษา ครู นักวิจัย และเจ้าของผลงานต่างๆ
2.ผู้สนใจเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) ติดต่อได้ที่งานวิจัยและพัฒนา 043-519661 ต่อ 232 ครูธีระนุช สารรัตน์

หมายเหตุ : ห้ามมิให้นำผลงานเหล่านี้ไปใช้แสวงหาประโยชน์ทางด้านการค้า หรืออื่น ใด นอกเหนือจากการใช้ เพื่อการศึกษาเท่านั้น และจะต้องอ้างอิงถึงเจ้าของผลงานทุกครั้ง