งานวิจัย | โครงงาน |นวัตกรรม

สถิติ ธีรภาดาเว็บไซต์

ปีการศึกษา | 2552 | 2553 |2554 | 2555 |2556 |2557

โครงการ นวัตกรรม ของครู ประจำปี 2557

งานวิจัย | นวัตกรรม

ที่
ชื่อผลงาน
DL
1

การศึกษาผลของการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้รูปแบบ
การเรียนการสอนเน้นความจำจากภาพประกอบ ตามแนวทฤษฎี
พหุปัญญาสำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ โรงเรียนธีรภาดาเทคโนโลยี จังหวัดร้อยเอ็ด


2 การพัฒนาระบบยืนยันตัวตนแบบกึ่งศูนย์กลาง สำหรับ
โรงเรียนธีรภาดาเทคโนโลยี Semi_Centralized Authentication for Teerapada Technology School

3 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะ
4 งานาวิจัยในชั้นเรียน เรื่องผลการใช้ชุดการสอนประกอบการบรรยาย
เรื่องสถิติเบื้องต้น
5 รายงานการจัดทำและใช้ประโยชน์นวัตกรรมการสอนสื่อประกอบการ
บรรยายเรื่อง การวางแผนการขาย
6 รายงานการจัดทำและใช้ประโยชน์วัตกรรมการสอนวิชาพิมพ์ดีด
ไทย ๑ รหัสวิชา ๒๑00- ๑00๕
7 รายงานการใช้แผนกาตจัดการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะ
วิชา การบัญชีเบื้องต้น 2 (2201 - 1103)
8 งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสนใจ
ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ 4
9 รายงานการวิจัยในชั้นเรียน เรื่องการใช้รางวัลเพื่องส่งเสริมเจตคติต่อ
วิชาธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
10 รายงานการจัดทำและใช้ประโยชน์นวัตกรรมการสอนสื่อประกอบการ
บรรยายเรื่อง การเขียนแผนธุรกิจเพื่อเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่
11 รายงานการจัดทำและใช้ประโยชน์นวัตกรรมการสอนสื่อประกอบการ
บรรยายเรื่อง วิธีการใช้งาน Microsoft PowerPoint 2007
12 รายงานการจัดทำและใช้ประโยชน์นวัตกรรมการสอนสื่อประกอบการ
บรรยายเรื่อง การออกแบบระบบไฟฟ้า
13 รายงานการจัดทำและใช้ประโยชน์นวัตกรรมการสอนสื่อประกอบการ
บรรยายเรื่อง การฝึกวาดภาพกราฟิกเบื้องต้น
14 รายงานการจัดทำและใช้ประโยชน์นวัตกรรมการสอนสื่อประกอบการ
บรรยายเรื่อง องค์ประกอบคอมพิวเตอร์
15 รายงานการจัดทำและใช้ประโยชน์นวัตกรรมการสอนสื่อประกอบการ
บรรยายเรื่อง วิชาทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ
16 รายงานการวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เืรื่อง Reading
17 รายงานการจัดทำและใช้ประโยชน์นวัตกรรมการสอนสื่อประกอบการ
บรรยายเรื่อง ประเภทของ Tag คำสั่งสอนการพิมพ์
18 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะ
วิชาการบัญชีชั้นสูง 1(3201 - 2005)
19 วิทยาลัยเทคโนโลยีธีรภาดา รายงานการวิจัยในชั้นเรียน
20 รายงานการจัดทำและใช้ประโยชน์นวัตกรรมการสอนสื่อประกอบการ
บรรยายเรื่อง ดุลยภาพและการแลกเปลียนแปลงดุลยภาพ
21 รายงานการจัดทำและใช้ประโยชน์นวัตกรรมการสอนสื่อประกอบการ
บรรยายเรื่อง หลักความปลอดภัย
22 รายงานการจัดทำและใช้ประโยชน์นวัตกรรมการสอนสื่อประกอบการ
บรรยายเรื่อง ป้ายจราจร
23 รายงานการจัดทำและใช้ประโยชน์นวัตกรรมการสอนสื่อประกอบการ
บรรยายเรื่อง ลักษณะภูมิประเทศในแต่ละภาคของประเทศไทย
24 รายงานการจัดทำและใช้ประโยชน์นวัตกรรมการสอนสื่อประกอบการ
บรรยายเรื่อง การกลั่นและการผลสมน้ำมัน
25 รายงานการจัดทำและใช้ประโยชน์นวัตกรรมการสอนสื่อประกอบการ
บรรยายเรื่อง ฮีด 12
26 รายงานการจัดทำและใช้ประโยชน์นวัตกรรมการสอนสื่อประกอบการ
บรรยายเรื่อง ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ
27 งานวิจัยในชั้ั่นเรียน เรื่อง การพัฒนาการใช้งานเครื่องมือวัดไฟฟ้าและ
อิเล็กททรอนิกส์
28 งานวิจัยในชั้ั่นเรียน เรื่อง การวิเคราะห์รายการค้าและวิธีการบันทึก
รายการค้่าในสมุดรายวันทั่วไป วิชาบัญชีเบื้องต้น 1 โดยใช้แบบฝึกปฏิบัติ
29 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะ
รายวิชา การบัญชีตั๋วเงินรหัสวิชา (2201 - 2101)
30 วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การเพิ่มทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
จากโปรแกรม AEP
31 วิจัยในชั้นเรียนเรื่องการพัฒนาทักษะทางการเรียนด้านการอ่านสะกดคำ
ภาษาอังกฤษ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
32 รายงานการใช้แผนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
วิชา ภาษา อังกฤษเสริมทักษะ รหัสวิชา (2000-1232)
33 รายงานการจัดทำและใช้ประโยชน์นวัตกรรมการสอนสื่อประกอบการ
บรรยายเรื่อง ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง
34 รายงานการจัดทำและใช้ประโยชน์นวัตกรรมการสอนสื่อประกอบการ
บรรยายเรื่อง การปฐมพยาบาล
35 รายงานการวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เืรื่อง การเขียนแบบภาพฉายโดยใช้สื่อของจริง
36 รายงานการจัดทำและใช้ประโยชน์นวัตกรรมการสอนสื่อประกอบการ
บรรยายเรื่อง การออกแบบวงจรย่อย
37 รายงานการวิจัยในชั้นเรียน การศึกษาผลการใช้โปรแกรม CAI เรื่องการทำจดหมายเวี่ยน
38 วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือช่างยนต์
ของนักศึกษา
39 รายงานการจัดทำและใช้ประโยชน์นวัตกรรมการสอนสื่อประกอบการ
บรรยายเรื่อง การวางแผนการส่งเสริมการขาย
40 รายงานการจัดทำและใช้ประโยชน์นวัตกรรมการสอนสื่อประกอบการ
บรรยายเรื่อง วัสดุในงานอุตสาหกรรม

แนวปฏิบัติ

1.เว็บไซต์ งานวิจัยและพัฒนา เน้นการให้บริการข้อมูลโครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ของนักเรียนักศึกษา ครู เพื่อใช้ในการสำหรับสนับสนุนการศึกษา การค้นคว้า วิจัย และการเผยแพร่ผลงานของ นักศึกษา ครู นักวิจัย และเจ้าของผลงานต่างๆ
2.ผู้สนใจเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) ติดต่อได้ที่งานวิจัยและพัฒนา 043-519661 ต่อ 232 ครูธีระนุช สารรัตน์

หมายเหตุ : ห้ามมิให้นำผลงานเหล่านี้ไปใช้แสวงหาประโยชน์ทางด้านการค้า หรืออื่น ใด นอกเหนือจากการใช้ เพื่อการศึกษาเท่านั้น และจะต้องอ้างอิงถึงเจ้าของผลงานทุกครั้ง