งานวิจัย | ผลงานทางวิชาการ

ผลงาน ครู

ปีการศึกษา | 2552 | 2553 |2554 | 2555

โครงการ นวัตกรรม ของนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2553

โครงการ นักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ที่
ชื่อผลงาน
DL
1

ศึกษาความพึงพอใจต่อการศึกษาต่อโรงเรียนธีรภาดาเทคโนโลยีธีรภาดาเทคโนโลยี กรณีศึกษา : โรงเรียนจันทรุเบกษา


2

ปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคข้าวราดแกงร้านปริญญาฯ

 
3

ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษาที่มีต่อการเรียนวิชาการบัญชีฯ

 
4

ศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าร้านโชว์ห่วยร้านเซเว่นอีเลฟเว่น

 
5

ศึกษาความพึงพอใจในการให้บริการร้านอาหารในหอพักโรงเรียนธีรภาดาเทคโนโลยี

 
6

ศึกษาความพึงพอใจในการใช้โสตทัศนูปกรณ์ของโรงเรียนธีรภาดาเทคโนโลยี

 
7

ศึกษาความพึงพอใจการให้บริการของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กรณีศึกษาบ้านวังสำราญ ต.โพธิ์ทอง อ. โพนทอง จ. ร้อยเอ็ด

 
8

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกเรียนศึกษาต่อโรงเรียนธีรภาดาเทคโนโลยี กรณีศึกษานักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเสลภูมิ

 
9

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนธีรภาดาเทคโนโลย

 
10

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อโรงเรียนธีรภาดาเทคโนโลยี กรณีศึกษา โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา

 
11

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อโรงเรียนธีรภาดาเทคโนโลยี กรณีศึกษา โรงเรียนร่องคำ

 
12

ศึกษาความพึงพอใจในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

 
13

ศึกษาความพึงพอใจในการบริการไปรษณีย์อำเภอจตุรพักพิมาน

 
14

ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่ไดรับทุนเรียนฟรี 15 ปี ของโรงเรียนธีรภาดาเทคโนโลยี

 
15

ศึกษาแนวทางการปฏิบัติของผู้ประกอบการและสภาวะสุขาภิบาลอาหาร เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

 
16

ศึกษาความพึงพอใจในการให้บริการของสถานีอนามัยบ้านงิ้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

 
17

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อโรงเรียนธีรภาดาเทคโนโลยี กรณีศึกษาต่อโรงเรียนบ้านแคนใต้

 
18

ศึกษาความพึงพอใจในการให้บริการธนาคารขยะรีไซเคิลโรงเรียนธีรภาดาเทคโนโลยี

 
19

ศึกษาในการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์มิตชูบิชิในจังหวัดร้อยเอ็ด

 
20

การศึกษาความพึงพอใจผู้ปกครองที่นำบุตรมาศึกษาที่โรงเรียนเสลภูมิวิทยาสันต์ กรณีศึกษา : ระดับปฐมวัย

 
21

ศึกษาความพึงพอใจประชาชนที่มาใช้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

 
22

ศึกษาความพึงพอใจในกานใช้บริการห้องพักเคหะแห่งชาติร้อยเอ็ด

 
โครงการ นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ที่
ชื่อผลงาน
DL
1

ศึกษาความพึงพอใจต่อการศึกษาต่อโรงเรียนธีรภาดาเทคโนโลยีธีรภาดาเทคโนโลยี กรณีศึกษา : โรงเรียนจันทรุเบกษา

 
2

ปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคข้าวราดแกงร้านปริญญาฯ

 
3

ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษาที่มีต่อการเรียนวิชาการบัญชีฯ

 
4

ศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าร้านโชว์ห่วยร้านเซเว่นอีเลฟเว่น

 
5

ศึกษาความพึงพอใจในการให้บริการร้านอาหารในหอพักโรงเรียนธีรภาดาเทคโนโลยี

 
6

ศึกษาความพึงพอใจในการใช้โสตทัศนูปกรณ์ของโรงเรียนธีรภาดาเทคโนโลยี

 
7

ศึกษาความพึงพอใจการให้บริการของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กรณีศึกษาบ้านวังสำราญ ต.โพธิ์ทอง อ. โพนทอง จ. ร้อยเอ็ด

 
8

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกเรียนศึกษาต่อโรงเรียนธีรภาดาเทคโนโลยี กรณีศึกษานักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเสลภูมิ

 
9

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนธีรภาดาเทคโนโลย

 
10

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อโรงเรียนธีรภาดาเทคโนโลยี กรณีศึกษา โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา

 
11

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อโรงเรียนธีรภาดาเทคโนโลยี กรณีศึกษา โรงเรียนร่องคำ

 
12

ศึกษาความพึงพอใจในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

 
13

ศึกษาความพึงพอใจในการบริการไปรษณีย์อำเภอจตุรพักพิมาน

 
14

ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่ไดรับทุนเรียนฟรี 15 ปี ของโรงเรียนธีรภาดาเทคโนโลยี

 
15

ศึกษาแนวทางการปฏิบัติของผู้ประกอบการและสภาวะสุขาภิบาลอาหาร เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

 
16

ศึกษาความพึงพอใจในการให้บริการของสถานีอนามัยบ้านงิ้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

 
17

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อโรงเรียนธีรภาดาเทคโนโลยี กรณีศึกษาต่อโรงเรียนบ้านแคนใต้

 
18

ศึกษาความพึงพอใจในการให้บริการธนาคารขยะรีไซเคิลโรงเรียนธีรภาดาเทคโนโลยี

 
19

ศึกษาในการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์มิตชูบิชิในจังหวัดร้อยเอ็ด

 
20

การศึกษาความพึงพอใจผู้ปกครองที่นำบุตรมาศึกษาที่โรงเรียนเสลภูมิวิทยาสันต์ กรณีศึกษา : ระดับปฐมวัย

 
21

ศึกษาความพึงพอใจประชาชนที่มาใช้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

 
22

ศึกษาความพึงพอใจในกานใช้บริการห้องพักเคหะแห่งชาติร้อยเอ็ด